Föreningens experter

Föreningens experter är professionella inom VA-sektorn med lång erfarenhet om föreskrifter, teknologi och praktiskt förverkligande inom sektorn för avloppsvatten i spridd bebyggelse. För tillfälle ges rådgivning av följande personer

Dipl.ing. Erkki Santala
som är expert på enskilda fastigheters VA-frågor. Han har lett flera forskningsprojekt och deltagit som skribent för anvisningar för små avloppssystem i över 30 år. Han har även deltagit i Nordiskt samarbete och europeiskt standardiseringsarbete inom branschen.

Vattenvårdsingeniör, tekn. lic. Katriina Kujala-Räty
som är expert inom VA-sektorn och behandling av avloppsvatten i spridd bebyggelse. Hon har lång erfarenhet inom driftkontroll, byggande och planering av små reningsverk och har fungerat som expert och utbildare inom avloppssektorn i spridd bebyggelse vid Finlands miljöcentral (SYKE).

Tekn. lic. Matti Valve
som är expert på avloppsvattenprocesser och vattenkemi. Han har varit ansvarig ledare för testning av minireningsverk vid Finlands miljöcentral åren 2006-2008. Han har även deltagit i Nordiskt och annat internationellt samarbete inom VA-sektorn.
 
Timo Laaksonen
som har expertis över 35 års praktisk erfarenhet av avloppsvattenverk. Han svarar på frågor beträffande reningsverkens drift, underhåll och övriga tekniska frågor.

Dipl.ing. Riikka Vilpas
som har expertis av avloppsvattenbehandling i glesbygden, testning av minireningsverk och CE-märkning. Hon arbetar som chef för avloppsgruppen på SYKE och svarar för testning av minireningsverk. Hon har deltagit i flera forskningsprojekt och föreläst vid flertal skolningstillställningar.

Ingeniör (YH) Nina Pimiä
som är expert på vattentjänst och avloppsvattenbehandling i glesbygden. Hon arbetar som projektchef vid Jyväskylä yrkeshögskola inom projekt som berör vattentjänster. Hon har lång erfarenhet som rådgivare, utbildare och expert på avloppstjänster för enskilda fastigheter. Hon har även deltagit i utvecklings- och skolningsprojekt som berör vattenandelslagen och deras verksamhet.

Uppdaterad 9.2.2015